Polityka prywatności

Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.

 1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.przysieglyonline.pl.
 2. Właścicielem strony internetowej www.przysieglyonline.pl, a jednocześnie Administratorem danym, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma SMART Edyta Michalska, ul. Sienkiewicza 37/18 34-100 Wadowice wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 552-167-82-10; REGON: 122655123.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Skąd posiadamy dane?

 1. Otrzymaliśmy je od Klientów podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.przysieglyonline.pl.

Jak zbieramy dane?

 1. SMART Edyta Michalska dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. SMART Edyta Michalska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z formularza kontaktowego.
 4. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
 1. b) imię i nazwisko;
 2. c) numer telefonu.
 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej Stronie Internetowej.

Jak wykorzystujemy i komu powierzamy zebrane dane?

 1. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej dane Klientów przetwarzane są w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną Internetową.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa SMART Edyta Michalska, przez maksymalnie 10 lat od zakończenia umowy.
 4. Dane osobowe naszych Klientów nie są obecnie przetwarzane poza Unią Europejską.
 5. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line, firmy kurierskie.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane przetwarzamy i przechowujemy zasadniczo na czas trwania naszego stosunku umownego, oraz do osiągnięcia celów związanych z danym procesem przetwarzania. O ile jest to przepisane ustawowo, określone dane osobowe przechowywane są również przez dłuższy czas (np. wymagane ustawą wpisy do Repertorium czynności tłumacza przysięgłego).


Jakie uprawnienia posiadają Klienci wobec swoich danych osobowych?

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna art. 17 RODO.
 4. Klienci mają prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez SMART Edyta Michalska z wyjątkiem sytuacji gdy:
  a) rozpoczęto zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane,
  b) Klienci posiadają nieuregulowany dług wobec SMART Edyta Michalska, niezależnie od metody płatności,
  c) Klient dokonał jakiegokolwiek zakupu, zachowamy dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO
 6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
  W każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy.
 7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
  Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
  Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 9. Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje Biuru powierza Biuru zgodnie z prawem, w szczególności są to dane osobowe, do których powierzenia jest uprawniony.

Jak zabezpieczamy nasze usługi?

 1. Nasze standardy techniczne - Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL( Secure Socket Layer).
 2. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jak możesz zgłosić skargę, w przypadku gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych?

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu prosimy o kontakt:
adres e-mail: biuro@przysieglyonline.pl;

adres pocztowy: SMART Edyta Michalska ul. Sienkiewicza 37/18 34-100 Wadowice

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Administrator danych wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych - oto dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@przysieglyonline.pl;

adres pocztowy: SMART Edyta Michalska ul. Sienkiewicza 37/18 34-100 Wadowice

Jak dokonujemy aktualizacji naszych zasad?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modernizacji zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania poprzez umieszczenie nowej, zmienionej wersji na stronie naszej strony internetowej. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej.

W przypadku sporów, właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla Biura.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

1 Postanowienia ogólne­

­1. Biuro Tłumaczeń „SMART Edyta Michalska”, zwane dalej „Biurem”, świadczy usługi tłumaczeń pisemnych oraz ustnych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz wycenami przekładu wykonywanymi indywidualnie i znanymi Klientowi przed przystąpieniem do tłumaczenia.

 1. Regulamin ma zastosowanie do świadczenia przez Biuro usług tłumaczenia pisemnego dla klientów.
 2. Biuro wraz z Klientem mogą ustalić inne zasady współpracy, zawierając umowę w formie pisemnej.

2 Wycena i złożenie zamówienia

 1. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne. W zależności od zapotrzebowania, Biuro może indywidualne ustalić szerszy zakresu usług (m.in. tłumaczenie na języki inne niż wskazane).
  Biuro dołoży wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia był zgodny z przedstawionym dokumentem źródłowym, a także zapewnia wykonanie usług z zachowaniem najwyższych standardów.
 2. Zawarcie umowy na wykonanie usługi tłumaczenia pomiędzy Biurem, a Klientem następuje poprzez:

1) złożenie przez Klienta zapytania o wycenę (dalej: „Zapytanie”) zawierające wszystkie niezbędne informacje opisane poniżej,
2) przedstawienie przez Biuro warunków realizacji usługi dla Klienta,
3) zatwierdzenie przez Klienta Warunków wykonania tłumaczenia w formie pisemnej (np. mailowej) zgodnie z Warunkami przedstawionymi przez Biuro,
4) potwierdzenie przez Biuro przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 1. Do wykonania rzetelnej wyceny należy przedłożyć:
  1) dokument do wykonania tłumaczenia (zwykłego: w formie edytowalnej, poświadczonego: skan lub czytelne zdjęcie dokumentu, dokument edytowalny lub oryginał przedstawiony w Biurze);
  2) informacje dotyczące wykonania tłumaczenia, w szczególności:
  język docelowy oraz informację, na jakie potrzeby oraz jaki rynek kierowane jest tłumaczenie (celem określenia odpowiedniej odmiany języka docelowego),
  3) oczekiwany termin wykonania tłumaczenia,
  4) adres poczty elektronicznej do kontaktu,
  5) określenie sposobu odbioru tłumaczenia,
  6) oświadczenie o akceptacji Regulaminu.

Po dokonaniu wyceny Biuro określi warunki i dane niezbędne do wpłacenia przez Klienta przedpłaty w formie całkowitej przedpłaty na wskazane konto bankowe.


 1. Klient akceptuje warunki wyceny i składa zamówienie przesyłając potwierdzenie w wiadomości e-mail. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą otrzymania przez Biuro wiadomości e-mail od Klienta oraz dokonania przez Niego przedpłaty. W związku z faktem, iż tłumaczenia wykonywane są na indywidualne zamówienie, a Tłumacz przystępuje do pracy z chwilą potwierdzenia, nie ma możliwości rezygnacji z tłumaczenia oraz zwrotu wpłaconych środków po dokonaniu przedpłaty.

 2. Złożenie Zapytania i potwierdzenie wykonania tłumaczenia możliwe jest przez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem www.przysieglyonline.pl, pocztą elektroniczną: biuro@przysieglyonline.pl, pocztą lub poprzez złożenie go osobiście w siedzibie Biura.

 3. W przypadku zamówienia tłumaczenia w siedzibie Biura, procedura zamawiania tłumaczenia może odbyć się w formie ustnej.

 4. Wykonanie tłumaczenia możliwe jest w momencie, gdy Biuro otrzyma wszystkie dane potrzebne do skutecznego wykonania całej usługi.

3 Wykonanie tłumaczenia

 1. Określenie terminu realizacji tłumaczenia nie obejmuje dnia przyjęcia zamówienia, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że ustalono inaczej w toku negocjacji (wówczas obowiązywać może dopłata za ekspresowe wykonanie zlecenia).
 2. Tłumaczenie wykonywane w dniu dostarczenia dokumentu do tłumaczenia lub tłumaczenie z dnia na dzień dostarczone po godzinie 16 przekraczające 3 strony rozliczeniowe, uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie ekspresowym. Tłumaczenia przysięgłe realizowane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 3. Tłumaczenie może zostać dostarczone Klientowi:
  1) pocztą elektroniczną (tłumaczenie zwykłe oraz skan tłumaczenia przysięgłego),

2) pocztą tradycyjną (listem poleconym),

3) kurierem,

4) osobiście w siedzibie Biura w ustalonym terminie.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.

4 Płatność

 1. Koszt wykonania tłumaczenia wskazany w wycenie do Zapytania uwzględnia sporządzenia jednego egzemplarza tłumaczenia lub innego dokumentu. Koszt wykonania kolejnych egzemplarzy wynosi 25% ceny podstawowej. Wydanie odpisu tłumaczenia z późniejszą datą to 50% ceny za tłumaczenie.
 2. Do kosztu tłumaczenia należy doliczyć koszty wysyłki (8,70 zł wysyłka Pocztą Polską na terenie kraju, 18 zł wysyłka zagraniczna, koszt wysyłki formą kurierską ustalany jest indywidualnie).
 3. Należność należy opłacić przelewem na numer konta podany na w mailu potwierdzającym wykonanie tłumaczenia.
 4. Za tłumaczenie ekspresowe uważa się tłumaczenie o czasie realizacji w dniu złożenia Zapytania lub następnego dnia w przypadku złożenia zapytania po godzinie 15, lub w przypadku, gdy liczba stron do przetłumaczenia, z uwzględnieniem ustalonego terminu tłumaczenia wynosi ponad 10 stron na dzień.
 5. Za stronę rozliczeniową tłumaczenia uważa się:

1) 1125 znaków ze spacjami – w przypadku tłumaczeń przysięgłych,
2) 1800 znaków ze spacjami – w przypadku innych tłumaczeń.

Obliczenia liczby znaków dokonuje się na podstawie tekstu źródłowego przedstawionego do wyceny.

5 Zgłaszanie reklamacji

 1. Klient zobowiązany jest po otrzymaniu tłumaczenia lub skanu tłumaczenia do sprawdzenia zgodności wykonanego tłumaczenia z dostarczonymi do Biura materiałami.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamację tłumaczenia do 7 dni po otrzymaniu.
 3. W chwili uznania reklamacji za zasadną, Biuro zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia wszelkich istotnych wad tłumaczenia, z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.
 4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Tłumaczeniach Ekspresowych. Klient składający Zamówienie na wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach.
 5. Reklamacja nie jest równoznaczna ze zwrotem kwoty za wykonanie tłumaczenie.
 6. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej.

6 Odpowiedzialność Biura

 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności, bądź błędów w tekście oryginału.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość dostarczenia tłumaczenia, lub opóźnienia w wykonaniu tłumaczenia z powodu działania siły wyższej, problemów technicznych (np.: awarie sprzętu komputerowego, przerwa w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez operatorów pocztowych, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.).
 3. Biuro wysyła tłumaczenia przysięgłe odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed zniszczeniem, czy uszkodzeniem. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikające z nieodpowiedniego obsługiwania przesyłek przez operatora pocztowego.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach ekspresowych. Klient zamawiający Tłumaczenie ekspresowe akceptuje ryzyko wystąpienia w nim błędów.

 

 

Jak to działa?

Wyślij

Prześlij skan lub czytelne zdjęcie dokumentu do tłumaczenia na e-mail: biuro@przysieglyonline.pl lub skorzystaj z formularza na stronie.

Wycena

W odpowiedzi otrzymasz wycenę tłumaczenia oraz termin realizacji. W e-mailu znajdziesz także dane do dokonania płatności.

Tłumaczenie

Po otrzymaniu płatności rozpoczyna się proces tłumaczenia. Gdy tłumaczenie będzie gotowe otrzymasz tekst na wskazany adres e-mail (tłumaczenie zwykłe) lub skan (tłumaczenie poświadczone).

Dostawa

Oryginał tłumaczenia poświadczonego wysyłany jest listem poleconym  pocztą tradycyjną na wskazany adres.